Il-kwota ta’ Malta għall-qbid ta’ l-alalungi ta’ din is-sena ttieħdet kollha mis-sajjieda Eġizzjani

Fuq dan is-sit dehru numru ta’ artikli dwar il-kwoti tat-tonn u lproblemi li hemm marbuta ma’ dawn il-kwoti. Imma mhux it-tonn biss hu suġġett għall-kwoti millUnjoni Ewropea. Ħut ieħor li fuqu hemm il-kwoti huwa l-pixxispad u l-alalungi. L-isem eżatt ta’ din il-ħuta li semmejt flaħħar huwa thunnus alalunga. Din ilħuta flimgħoddi ma tantx kienet tinqabad missajjied Malti. Imma kienet tinqabad mitTaljani u mbagħad issajjied Malti beda jarma għaliha huwa wkoll.

Il-problema hija li anki fil-kwoti tal-alalungi u l-pixxispad, bħal ma qed jiġri fit-tonn, hemm tħaddim ta’ sistema li qed twassal għall-abbużi. Anzi fis-sistema tal-kwoti għall-qbid tal-alalungi, l-abbuż hu ikbar, għaliex kif ser nispjega, filkwoti talpixxispad kien hemm l-intervent taleksPrim Ministru Muscat li salva ssitwazzjoni.

Il-fatt hu li lkwota ta’ din is-sena għall-qbid talalalungi ttieħdet kollha mis-sajjieda Egizzjani li għandna jaħdmu f’Malta u mbierek Alla ħadd ma jgħid xejn. Dawn issajjieda Egizzjani qed jagħmlu lpressjoni kbira fuq issettur tassajd. Ġara li kien hemm ħafna bastimenti tas-sajd li kienu dormant. Dawn qajmuhom millmewt, imlewhom blEgizzjani, u issa qed issir ħafna pressjoni żejda fuq leku sistema tagħna.

Kif intwera f’dan is-sit, dawn is-sajjieda mhu qed iħallu xejn għall-ekonomija tagħna minħabba l-mod ta’ kif jaħdmu, għaliex huma qegħdin hawn fuq transit visa. Imbagħad, il-bastimenti tas-sajd tagħhom jieħdu s-sussidju fuq il-fuel u sussidji oħra.

B’hekk fuq il-qbid talalalungi hemm spekulazzjoni li qed tmur kontra s-sajjied ġenwien Malti u favur l-ispekulaturi u l-ftit ipprivileġġjati. Dan ma jfissirx li kull ma sar f’dan is-settur kien ħażin. Kif għidt qabel, wieħed irid jgħid li jekk kien hemm persuna li ħa deċiżjoni ta’ kuraġġ f’dan is-settur, dan kien l-eksPrim Ministru Dr Joseph Muscat. Dan seħħ qabel l-elezzjoni tal-2017. Bħal ma jiġri f’kull settur, kien hemm min ipprova jiżgwida lill-Prim Ministru biex il-kwota tal-qbid tal-pixxispad isir bħal ma kienet saret dik tat-tonn. Imma f’dan il-każ, l-eksPrim Ministru Muscat kien daħal fid-dettall u mbagħad wasal għad-deċiżjoni tiegħu. B’hekk il-Prim Ministru Muscat evita li jsir l-istess żball li sar fit-tonn u bl-intervent tiegħu l-kwota mogħtija lil Malta mill-Unjoni Ewropa għall-qbid tal-pixxispad ma nqasmitx u baqa’ jgawdi minnha l-veru s-sajjied Malti. B’hekk ġie evitat, bħal ma qed jiġri fit-tonn u fl-alalungi, li miljuni ta’ ewros jispiċċaw fil-bwiet ta’ terzi u mhux għand issajjieda żżgħar kawża tal-ispekulazzjonijiet. U dawn l-ispekulazzjonijiet dejjem isiru taħt il-kappa biex nipproteġu lis-sajjied iż-żgħir Malti!

Mela jekk id-Dipartiment tas-Sajd irid verament jgħin lis-sajjied Malti u jara l-kwoti mogħtija għallqbid tal-ħut mill-Unjoni Ewropea jibqgħu jgawdihom is-sajjieda Malti u mhux dawk barranin, irid jagħmel xi forma ta’ capping fuq il-qbid ta’ alalungi sabiex min moħħu biex jaħtaf kemm jiflaħ jiġi kkontrollat. Hawn mhux qed nitkellmu fuq xi punt ta’ propaganda razzista, jiġifieri dan mhux xi artiklu kontra lEgizzjani, imma hu artiklu favur ittqassim ekwu tar-risorsi nazzjonali tagħna u favur is-sajjied żgħir Malti.

Thunnus Alalunga jew tunnaġġa.

2 thoughts on “Il-kwota ta’ Malta għall-qbid ta’ l-alalungi ta’ din is-sena ttieħdet kollha mis-sajjieda Eġizzjani

  1. Tunnagga mhiex Alalunga. Tunnagga hi il ferh tal “Blue Tuna” Alalunga tissejjah Albacore b’Ingliz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *