Herman Farrugia jattakka l-għażla abortista li għamel il-Partit Nazzjonalista

One thought on “Herman Farrugia jattakka l-għażla abortista li għamel il-Partit Nazzjonalista

  1. Ray A Scicluna

    Lill-dawk il-‘Fidili’ suppost Nazzjonalisti genwini u devoti, li kif ghandhom kull dritt ghamlu lbierah l-osservazzjonijiet taghhom fuq din il-materja, jien b’sincerita’ nirrimarkalhom kemm m’humiex infurmati u m’humiex qeghdin jaraw wisq aktar il-boghod minn imnehirhom dwar din il-kwestjoni.
    U naf ben sew x’qieghed nghid u nikteb dak li huwa ćert. Sa’ ftit gimghat ilu kont mahtur il-Koordinatur Espert Mediku tal-Policy Cluster 2 li imbaghad kien thalla intenzionalment jippopola ruhu b’tipaćći aborzjonisti u nies promiskwi bla ebda dekor personali ta’ xejn…iqallawlek l-intern u mhux tal-istonku biss iżda tal-Mohh u tar-Raguni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *