Bernard Grech mhux il-kap tiegħi

Blogpost minn partitarju Nazzjonalista

Wasalna fl-aħħar ftit siegħat tas-sena 2020. Politikament għalina n-Nazzjonalisti kienet sena li ħallietna b’togħma morra ħafna. Kienet sena mtaqqla bi ħdura u attakki bejnietna n-Nazzjonalisti. Kienet sena fejn rajna l-aħwa Nazzjonalisti jitqatlu bejniethom u l-Laburisti jitpaxxew. Wasalna fl-aħħar tas-sena u dan l-oddju, dan il-valenu, din l-għira, din il-ħdura, din il-mebgħeda u dan it-taħwid kollu għadu għaddej u ma tantx jidher li hemm xaqq ta’ tama li dan ser jonqos.

Għodni qtajt qalbi li sa kemm indum ħaj ser nara lil dan il-partit li ilni nħaddan għall-għexieren ta’ snin jieħu r-ruħ. Il-politika Maltija trawmet fiha minn tfuliti u dejjem ħaddant entużjażmu lejn il-Partit Nazzjonalista. Dejjem ħassejtni milqugħ dieħel l-istamperija jew id-dar centrali u kont inħossni qiesni dieħel it-tieni dar tiegħi. Dejjem ipparteċipajt kull fejn kont mitlub bħala tesserat għal ħafna snin. Dejjem ħdimt ma kull kap li l-partit għażel, għażlu min għażlu.

Qabel l-2017 dejjem aċċettajt l-għażla li kienu jagħmlu l-ftit magħżula bħala kunsilliera kemm Eddie Fenech Adami, Lawrence Gonzi kif ukoll Simon Busuttil. Hemm diskussjoni kbira x’wieħed jagħmel ta’ kif kienu u għadhom jintagħżlu l-kunsilliera. Dan huwa argument ta’ min jaħseb fuqu imma nħalluh għal darba oħra.

Biss ngħidilkom li hemm ħafna xi tgħid u x’tistaqsi. Fl-2017 bħala tesserat, grazzi minn qalbi lil Dr Simon Busuttil, ivvutajt biex nagħżel anke jien il-Kap tal-Partit. Il-kunsilliera fil-bidu kienu mitluba jivvotaw u jagħżlu tnejn mill-erba’ kontestanti. Jien ma’ qbiltx mal-kunsilliera fl-għażla li għamlu fl-ewwel fażi imma dik hi d-demokrazija, hekk jgħid l-istatut tagħna u għalhekk aċċettajt mingħajr l-ebda paroli. Kelli nerġa’ nibda nikkonsidra l-għażla tiegħi għax l-kontestant, li għażilt jien mill-bidu, baqa’ l-art. Ivvutajtx lil min rebaħ jew le ma hi affari ta’ ħadd, imma naħlef fuq kull m’għandi għażiż għalija li l-Kap magħżul kiseb l-appoġġ tiegħi mingħajr ebda kondizzjoni u mingħajr ebda aġenda moħbija.

Min laħaq Kap kiseb l-akbar numru ta’ voti mit-tesserati u aċċettajtu mill-ewwel għax hekk jgħid l-istatut. Il-familja Nazzjonalista għażlet il-Kap tagħha. Jien aċċettajtu bħala l-missier politiku tiegħi, ħabbejtu bħal kull Kap ta’ qablu, irrispondejt meta sejjjaħli, imxejt warajh fejn stajt u ddefendejtu f’kull okkazzjoni kull meta ħassejt li kellu raġun. Meta ma qbiltx miegħu sibt l-bieb tiegħu miftuħ u mort u tkellimt miegħu. Dejjem laqagħni u dejjem aċċetta l-kritika tiegħi. Dak li ma għamiltx żgur kien li mmur mperreċ dak li ma qbiltx miegħu. Il-missier politiku tiegħi dejjem irrispettani kemm lili kif ukoll lil kull min xtaq jibqa’ jimxi wara l-partit. Dejjem kien lest li joħroġ l-id tal-ħbiberija lejn kulħadd.

Allura nixtieq nistaqsi, kif ħuti fil-partit, perċimes fosthom numru minn dawk li vvutajnilhom biex jirrapreżentawna fuq il-pultruni tal-parlament, iddeċidew li jieħduha qatta bla ħabel kontra tiegħu? Dawn x’affarijiet huma? Kif bdew jaħdmu kontrih minn qabel sar Kap? Għalfejn kellhom jgħaddu lill-Partit minn diversi votazzjonijiet ta’ fiduċja bil-ħafna manuvri u qlajjiet tagħhom? Għalfejn għamlu tant ħilithom biex jeħilsu mill-Kap tal-Partit li tela’ b’mod demokratiku? Għalfejn kull meta jaraw lill-Partit miexi pass ‘l quddiem jaħmu xi ħaġa u jibdew jiġbru l-firem biex forsi jtajruh? Għalfejn qalgħu fwiedhom jċemplu, iżuru, jitkellmu u jikkonvinċu lill-kunsilliera u lit-tesserati? Għalfejn dik l-organizzazzjoni kollha u moviment ta’ nies jgħinu li ma jmorrux jitilfu xi vot biex jaslu għal ħsibijiethom? Għalfejn jivvintaw raġuni wara l-oħra biex dejjem nersqu għall-vot?

Bdejna minn Soho u spiċċajna fuq il-fantażija ta’ Jason Azzopardi tac-chats fuq il-WhatsApp ma’ Jorgen Fenech u ma nafx kemm oħrajn in between. Imma dawn kif ma tawx każ tal-vot tat-tesserati u baqgħu għaddejjin bil-valenu tagħhom, ifittxu, ifittxu, biex isibulhu xi ħaġa fuq xhiex jattakkawh, biex jitolbuh iwarrab, biex jitolbu vot ta’ sfiduċja? U għalkemm ma rnexxilhomx għal darba, darbtejn, tlieta xorta baqgħu jippruvaw sa meta waslet dik il-ġurnata li t-tesserati vvutaw biex iwarrbuh. Ir-raġunijiet huma ħafna imma tajjeb li nħarsu lejhom ukoll darba oħra. Ngħiduha ċara u tonda, dawn ġew altament JITNEJJKU mill-vot tat-tesserati, mogħti lilna minn Dr Busuttil, bħala xi ħaġa sagrosanta għall-ħames snin jew sal-elezzjoni ġenerali ta’ wara. Dawn għall-ewwel darba fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista tajru Kap f’nofs leġislatura mingħajr ma tawh iċ-ċans jiġġieled elezzjoni ġenerali.

Ġuda biegħ lil Kristu għall-flus u b’hekk inqatel. Dawn il-Ġuda multiplikati għalfejn ċaħdu lil Kap tagħhom? Għal flus? Għal xi skanetri fil-cupboards diversi tagħhom? Tgħid hemm x’jinkixef fuq xi uħud minnhom u allura riedu jżommu l-poter f’idejhom ħalli dan ma jsirx? Tgħid qed jibżgħu li nkunu nafu fejn marru l-flus li kienu jinġabru fi żmien kapijiet oħra? Tgħid qed jibżgħu li nsiru nafu minn kien (jekk kien hemm) jaqsam f’dawn il-flus? Tgħid inkunu nafu min kien imdaħħal f’xi tranżazzjonijiet (bħalma huma tislif mill-banek) li saru qabel iż-żmien ta’ dan il-Kap? Tġħid beżġħu li kien ser ikollna iżjed konfermi ta’ xi pagi oħra li kienu ssussidjati minn xi nies tal-business jew xi pagi ta’ nies li għalkemm ma baqgħux fid-dar ċentrali baqgħu jirċievu ċ-ċejċa? Tgħid konna ser inkunu nafu min forsi xtara jew irranġa xi proprjeta minn fuq dahar il-partit? Min jaf? Jekk mhux xi ħaġa minn dawn, allura jkolli nistaqsi affarijiet personali li seta’ għamel il-Kap dak iż-żmien. Tgħid rifsilhom xi kallu? Tgħid ittantalhom il-mara? Tgħid raqdilhom ma mart xi wieħed minnhom? Tgħid kienu jaqilbuha lis-sieħeb jew sieħba u kien hemm ċans li l-Kap kien ser ikun jaf jew kien diġa jaf? Tgħid qatlilhom lil xi ħadd minn familthom? Nista’ nkompli? Ma nafx jien imma dik il-kwalita’ ta’ ħdura li rajna fuq persuna waħda qatt ma rajt bħala fid-dinja. Lanqas li kellu tmexxija bħal Hitler jew Mussolini.

U fuq kollox dan qatt, nirrepeti qatt, ma ħammeġ lil ħadd. Imma l-aktar ħaġa mportanti għalija hija din. Jien spiċċajt ILTIM POLITIKAMENT. Jien spiċċajt imbuttat il-bogħod mill-politika u allura mill-partit minn din il-klikka ta’ intern aħdar (daqs kemm kienu kattivi). Jien daqs kemm kont inħobb u ħdimt għall-partit imma issa qed inħossni bla ħeġġa. Il-Partit tant saritlu ħsara li ma nħossx dik l-għozza li kelli qabel. Jien dan il-partit m’għadniex nagħarfu. Jien dan il-partit qatt ma rajtu f’dawn il-livelli baxxi daqs illum. Jien dan il-partit qed inħossu jsawwatni bl-imġieba tiegħu. Jien m’għandiex Kap. Jien m’għandiex min imexxini. Jien ma nistgħax nimxi wara kap li daħal għal din il-ħniżrija organizzata kontra kap tiegħu għax daħħluh fiha klikka nfamja u maliżżjuża. Issa la tlift il-partit tlift lil dawk il-ġakbini li neħħew lil Kap li ntagħżel b’mod demokratiku nikxfilhom il-maskra. Ara dawk il-ġakbini (li jafu min huma) ma jażżardawx jersqu lejn il-bieb tiegħi. Dawk mhumiex ser jieħdu vot minn għandi. Jekk nivvota, jien ser nivvota lil dawk biss li baqgħu lejali lejn il-Kap li tela’ fl-2017 b’mod demokratiku.

Nagħti lil qarrejja kollha s-sena t-tajba mimlija saħħa.

One comment

  1. Kull kap li mexxa lil PN u kien hawn il gid dejjem gha sab il keun mimli min tal partit l iehor .Isemmiex li kien hemm xi wiehed sura ghax kif telgha EFA ma waqfu it transfers u jien wiehed minhom li fl ewwel sena biss qlajt 3 transfers plus ta wara u ma kont attiv u min hemm ghamluni iktar akanit ghal partit Laburista .Kif spiccaw il flus imfadla bdew ibieghu l assi li halla il Labour u beda tiela id dejn bla precident allura nghedlek b rispet kollhu Simon M dawn qatt ma kienu ihobbu lil pajjiz imma lillom u lil ta madwarom sa ghalija waslu bie fallew u serqu l istess partit li dejjem gabar flejjes aktar mill Labour ghax kellu in negozjanti mieghu plus il hlas ma tenders lil partit .Min segwwa il politika dan il partit qatt ma kien ihobb il pajjiz u il baxx. Awguri

Leave a Reply